مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

دلیل سرگیجه در حالت دراز کشیده