مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

شکاف مجرای نیم دایره ی فوقانی