مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

نحوه تعویض باتری سمعک