مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

احساس وجود جسم خارجی در گوش و کمک های اولیه آن