مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

تاثیرات آب و هوای سرد بر سمعک ها