مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

سمعک چیست و به افراد کم شنوا چه کمکی می کند