مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

عدم تعادل بدن چیست؟