مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

علت موج دار شدن دید چشم