مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

قطع شدن صدای سمعک