مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

تأثیر تحریک گالوانیک وستیبولار