مرکز جامع ارزیابی شنوایی، وزوز و تعادل البرز

تعویض فیلتر در سمعک های RIE